Čiurlionis pirmasis lietuvių kosmonautas


Klubo “Penktadienis 13” pranešimas spaudai

Klubas “Penktadienis 13” pristato parodą “Čiurlionis – pirmasis lietuvių kosmonautas”, skirtą kūrybinių ryšių su kosmosu tyrinėjimams.

Kosminiai Čiurlionio kūrybos pasiekimai akivaizdūs bei nėra adekvačiai suprantami dar ir šiandien, kas paskatino jo genialumo priežasčių ieškoti už Žemės ribų.

Mistinis, pripildytas simbolių ir paslapčių M.K.Č. pasaulis nėra supainiotas su gyvenimo fragmentais šioje realybės pusėje. Tiek šiuolaikinė išmaniųjų technologijų sąmonė, tiek Čiurlionio kūrybinis palikimas, kuriame susipynusi lietuvių etnokultūrinė protėvių dvasia su pasaulio kultūrinio pagrindo universalumu, neduoda aiškaus atsakymo į kylančius klausimus, bet palieka nesvarumo būklėje susirasti koordinates patiems ir pasijusti savotiškais kosmonautais.

Mintis, kad Visatos kūrimas nėra užbaigtas, bet toliau vykstantis procesas, kuris tęsiasi kiekvieno kuriančio darbuose, paskatino imtis didesnių uždavinių, negu įprastos veiklos vystymas.

Pagarbiai

Su geriausiais linkėjimas klubas “Penktadienis 13”

2019 m. rugpjūčio 10  d.

Parodos dalyviai :

Bronius Duoba Zuogzu (skaitm. fotografija)  .

Arturas Maksimilianas  (skulptūra. , skaitm. fotografija)

Marius Skudžinskas  (skulpūra.)

Artūras Rožkovas  (tapyba)

Sfinga  (tapyba)

Lidija Pakonaitytė  (tapyba)

Samvelas Gandžumianas ( fotografija)

Gediminas Mažintas (skulptūra)

Saulius Tamulevičius  (skulptūra)

Vadimas Korotajevas  (garso menas)


Club Friday the 13th Press release

 Club Friday the 13th is introducing exhibition “Čiurlionis – first Lithuanian spaceman”, dedicated for research of artistic creation connections with cosmos. 

Čiurlionis cosmic achievements are obvious, not adequately clear even today. Therefore, this fact encourages our Club founders to look for the reasons of genius behind the compass of Earth.

The mystical world, full of symbols and secrets, not confused with fragments of life on this side of reality, represented in Čiurlionis art, is the true world of Čiurlionis. Our modern minds, affected by smart technologies, do not give clear answers to the Cosmic questions, but leave us in the weightlessness condition looking for the answers as odd spacemen.

The thought that Universe creation has not been completed, but rather it is an on-going process, continuing in every creator’s works, aspired us to aim for bigger goals than executing the usual activities.

Respectfully

With best regards, Club Friday the 13th

2018, April 13th.

 

Participants:

Bronius Duoba Zuogzu (digital photography)

Arturas Maksimilianas (sculpture, digital photography)

Marius Skudžinskas (sculpture)

Artūras Rožkovas (painting)

Sfinga (painting)

Lidija Pakonaitytė (painting)

Samvelas Gandžumianas (photography)

Gediminas Mažintas (sculpture)

Saulius Tamulevičius (sculpture)

Vadimas Korotajevas (audio art)

 M.K.Čiurlionis pirmasis lietuvių kosmonautas

Klubo Penktadienis 13 Projektas skirtas kūrybinių ryšių su kosmosu tyrinėjimams. Šiuolaikiniai kosmonautikos pasiekimai ir mažai tyrinėta M. K.Čiurlionio kosminės veiklos sritis, traukia  mūsų klubo narių mintis.

Atspirties taškas

Per radiją išgirsta mintis, jog kosmoso vaizdai, planetų išdėstymas, žvaigždynų ūkai pavaizduoti M.K.Č. paveiksluose yra tokie patys kaip ir NASA paskelbtose teleskopo ir palydovų nuotraukose. Tik jos paskelbtos ir padarytos neseniai, vos keletą dešimtmečių atgal. Kyla mintis, kaip MKČ pavyko tai padaryti? Kosminiai Čiurlionio kūrybos pasiekimai akivaizdūs, jie nėra adekvačiai suprantami ir šiandien, kas mūsų klubo kūrėjus paskatina jo genialumo priežasčių ieškoti ir už Žemės ribų.

Projekto idėja

Mintis, kad Visatos kūrimas nėra užbaigtas, bet toliau vykstantis procesas, kuris tęsiasi kiekvieno kuriančiojo darbuose, paskatino imtis didesnių uždavinių, negu įprastos veiklos vystymas.

Mūsų klubo nuomone Čiurlionio „kosmiškumą“ išduoda jo genialumas. Bendrais bruožais genialumas yra nežemiškos kilmės, jis priklauso Kosmosui. Ten viskas didinga, tobula, amžina. Žmogus gavęs genialumo dovaną, dažnai neatlaiko tokios naštos, gyvenimas žemėje jam dažnai atrodo pilkas, sunkus, beprasmiškas. Jį nuolatos kankina nepakeliamas tobulumo ilgesys, traukia sugrįžti ten, iš kur ateina ta genialumo dovana. Tokius žmones persekioja nenutrūkstanti ir intensyvi kūryba pakaitomis su anemija iki dienų pabaigos.

Veikla

Mes stengėmės surinkti visą įmanomą informaciją apie MKČ kosminės veiklos įrodymus. Čiurlionio kūrybinis palikimas, kur susipynę lietuvių etnokultūrinis protėvių dvasios buvimas su pasaulio kultūrinio pagrindo universalumu, neduoda aiškaus atsakymo į kylančius klausimus.

Teko naudotis straipsniais, tiriančiais jo biografiją pagal tipišką Lietuvių menininko - genijaus likimo schemą: sunki vaikystė, kova už įgimtų gabumų vystymą, alinantis tikslo siekimas, skurdas, nepripažinimas, ligos ir mirtis emigracijoje. Mistinis, pripildytas simbolių ir paslapčių pasaulis M.K.Č. kūriniuose yra jo gyvenimas iš tikrųjų,  nesupainiotas su gyvenimo fragmentais šioje realybės pusėje. Dabartinės, paveiktos išmaniųjų technologijų sąmonės veiklos modeliai neduoda aiškaus atsakymo į kosminius klausimus. Atsakymo reiktų ieškoti M.K.Č. kūriniuose ir jo biografijoje.  Jeigu to nepavyks – mūsų klubo nariai pasiryžę bandyti tai sukurti... Dirbama nuotoliniu tinkliniu būdu, įgalinančiu sujungti į vieną tinklą individualiai kuriančias smegenis bendram reikalui. Šitų procesų eigoje priartėjo mūsų tikslas: Čiurlionio kūrybos idėjas ir mūsų prieštaringas kūrybines versijas pateikti dabartiniam vartotojui suprantama šiuolaikinio meno kalba. Mūsų darbo rezultatai sutelktai pateikiami visiems prieinama forma – paroda.

Nepaisant akivaizdaus dabartinio progresyvaus mokslinio technologinio ir meninio, archetipinio – mitologinio mąstymo atsiskyrimo ir nutolimo, tai yra to paties šiuolaikinio žmogaus pasaulėvaizdžio turinys.

Mūsų klubo nariai dar kartą primena, kad žmogus ir kosmosas susideda iš tų pačių cheminių elementų.

Su geriausiais linkėjimais,

Klubas Penktadienis 13

2018 04 13

 M.K.Ciurlionis – first Lithuanian spaceman

Club Friday the 13th project, dedicated for the research of Connections with Cosmos. Our club’s member’s minds are drawn by modern Cosmonautics achievements and M.K. Ciurlionis little researched cosmic activity area.

Kick off point

The thought, overheard on radio, that cosmos views, planet distribution, star nebula, depicted in M.K.C. paintings, look the same as in NASA satellite and telescope photos. However, the photos have been published recently, just a few decades back. How did Ciurionis manage to make it? Ciurlionis cosmic achievements are obvious, not adequately clear even today. Therefore, this fact encourages our Club founders to look for the reasons of genius behind the compass of Earth.

 Project idea

The thought that Universe creation has not been completed, but rather it is an on-going process, continuing in every creator’s works, aspired us to aim for bigger goals than executing the usual activities.

Our Club’s opinion is that Ciurionis “Cosmos-ness” is proved by his genius. Roughly, genius is a non-earth origin and belongs to Cosmos. In Cosmos, everything is majestic, perfect, eternal.  A man with a gift of genius often cannot carry such burden, life of earth to him seems gray, difficult and senseless. He is tortured by imperfection and he wants to return there, where the gift comes from. Such people are prosecuted by intensive creation work in exchange of anemia till the end of their days.

Activity

We tried to gather all possible information about the evidence of Ciurlionis Cosmic activity. Ciurlionis artistic legacy, where Lithuanian ethnocultural ancestors spirit intertwines with worlds cultural versality, does not give us clear answers to raising questions.

We had to study publications, researching his biography according to typical Lithuanian artists-genius scheme: tough childhood, fight for developing innate talents, exhausting goal seeking, poverty, unrecognition, and finally – illnesses and death in emigration. The mystical world, full of symbols and secrets, not confused with fragments of life on this side of reality, represented in Ciurlionis art, is the true world of Ciurlionis. Our modern minds, affected by smart technologies, do not give clear answers to the Cosmic questions. The answers should be sought in M.K.C. art and biography. If this does not work – our Club members are willing to try to create them…  The work will be executed remotely by net, that enables to connect individually creating brains to one common matter. During these processes, our goal approached: to deliver Ciurlionis creative ideas and our controversial creation versions to the user in understandable modern art form. Our results are available in easily approachable way- Exhibition.

Despite of obvious modern progressive scientific technological and artistic archetypic- mythological separation and remoteness – it is the content of mindset of a modern human.

Club members remind you once again, that the human and Cosmos consists of the same chemical elements.

With kind regards,

Club Friday, the 13th

2018 04 13 Parodos kuratorius : Artūras Makštutis -Maksimilianas
Foto: Bronius Duoba-Zuogzu , A. Maksimilianas, Gediminas Mažintas
2019

Artūras Maksimilianas     Ciurlionis Spirit Glides Over Homeland 2016

 digital print on canvas 60x40 cm.

 

 

PARODA „ M.K. Čiurlionis - pirmasis lietuvių kosmonautas“ Čiurlionio namuose Vilniuje

2020.01.13 – 02.28

Ekspozicija atveriama 2020.01.13 nuo 13.13 val.

Parodos pristatymas 2020.01.13 18.00 val.

Dalyvauja :

Simona Bekeraitė (astrofizikos moksklų daktarė) paskaita "Čiurlionis prieš Hubble'o kosminį teleskopą"

Tomas Dičiūnas (klavišiniai)

Klubo  “Penktadienis 13” Parodos dalyviai :

Bronius Duoba Zuogzu (skaitm. fotografija) 

Arturas Maksimilianas  (skulptūra , skaitm. fotografija)

Marius Skudžinskas  (skulptūrinis pano 2 dalys)

Artūras Rožkovas  (tapybos diptikas)

Sfinga  (tapyba)

Lidija Pakonaitytė  (tapyba)

Samvelas Gandžumianas ( fotografija)

Gediminas Mažintas (skulptūra, akvariumas – instaliacija)

Saulius Tamulevičius (skulptūra)